ติดต่อ LINE    

 


 

 

ข่าวกิจกรรม
  e-passport / หนังสือเดินทาง
  ประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า 
  หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
  การขอหนังสืออำนวยความสะดวกเพื่อไปขอการรับตรวจลงตรา   สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
  ประเทศ / ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า   ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล   คู่มือสำหรับประชาชน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
    ในประเทศไทย
  ขอรับการตรวจลงตรา   ของต้องห้าม/ต้องจำกัดในการนำเข้าประเทศไทย  
 แนะนำ ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสำหรับเด็กและเอกสารที่ต้องเตรียม     ประเภทของหนังสือเดินทางไทย 
การขอหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ    ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร ที่กรมการกงสุล 
กรมการกงสุลเรื่อง ยกเลิกใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน   ทำอย่างไร? เมื่อ 'พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ 
 หนังสือเดินทางหายในกัมพูชา ต้องทำอย่างไร? 

   หนังสือเดินทางไม่ใช่ของเล่น


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ อื่นๆ
  การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
  การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน   ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  การขอพระราชทานเพลิงศพ   ความหมายของคำ
  การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ   ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานน้ำหลวงและเครื่องประกอบเกียรติยศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   โรงแรม / ที่พัก   เรื่องดีดี..ที่อยากจะบอก  
   อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน    KM งานประสานงาน 
   ราคาน้ำมันวันนี้  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒